Điều răn mới

Bài Phúc âm của Chúa nhật V Phục sinh hôm nay ghi lại những lời từ biệt của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, trước khi Chúa chịu tử nạn và sau khi Giuđa đă bỏ bàn tiệc đi ra thực hiện ư đồ phản bội Chúa.

 

“Căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hăy thương yêu nhau”. Yêu thương là một lệnh truyền phải thi hành chứ không phải là một lời khuyên hay một sự kêu mời muốn làm hay không cũng được: “Đây là lệnh truyền của Thầy là các con hăy yêu thương nhau”. Nếu chúng ta yêu thương anh chị em th́ chúng ta đă qua sự chết mà vào sự sống. Trái lại, kẻ không yêu thương anh chị em ḿnh th́ ở trong sự chết. V́ phàm ai ghét anh chị em th́ là kẻ sát nhân mà đă là kẻ sát nhân th́ không có sự sống đời đời.

 

Yêu thương nhau là một giới răn mới, bởi v́ Đức Kitô đă biến đổi luật yêu thương cũ của Cựu ước: “Ngươi phải yêu thương anh chị em như chính ḿnh ngươi” bằng cách gắn liền nó với t́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Do đó, Ngài đă mặc cho nó một bản tính siêu việt mới là chính t́nh yêu của Ngài: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương các con”.

 

Như Thầy đă yêu thương các con là điều răn mới mà Đức Kitô thêm vào luật cũ của Cựu ước. Nói con phải yêu thương anh chị em như chính ḿnh con, nơi thánh Gioan 12,34 Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương các con”.

 

Như vậy, t́nh yêu thương này không c̣n phát xuất từ chính chúng ta nữa, nhưng là phát xuất từ Thiên Chúa. Ḷng mến phát xuất từ Thiên Chúa như thư I của thánh Gioan 4,7 diễn tả như sau: “Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta như thế th́ chúng ta cũng phải yêu thương nhau như vậy”.

 

T́nh thương của chúng ta đối với anh chị em là tham dự vào t́nh thương của chính Thiên Chúa đối với chúng ta. Cũng chính v́ vậy giới răn yêu thương mới này được đồng hoá bởi t́nh yêu mến mà chúng ta có đối với Chúa. Yêu thương anh chị em và mến Thiên Chúa là một, và ai không yêu thương anh chị em th́ cũng không mến Chúa. Nếu ai nói tôi mến Chúa mà lại ghét anh chị em ḿnh th́ là kẻ nói dối.

 

Chính v́ thế mà yêu thương là dấu chỉ chúng ta là những người thuộc về Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hăy yêu thương nhau”. Chỉ khi nào ta hiểu và sống thực sự điều này th́ mới là điều làm đẹp ḷng Thiên Chúa. Nhưng đây là việc khó, chúng ta cần phải cố gắng hằng ngày: “Chúng con hăy nên trọn lành như Cha chúng con ở trên trời là Đấng trọn lành”. Chúng con hăy làm việc tốt để anh chị em chúng con nh́n thấy những việc tốt chúng con làm mà ngợi khen Cha các con ở trên trời.