toàn Bộ Sách Cựu Ước, Phần #1 Toàn Bộ Sách Cựu Ước, Phần #1 Gồm: Dẫn Nhập 1, Dẫn Nhập 2, Sách Sáng Thế Kư, Sách Xuất Hành, Sách Lêvi, Sách Dân Số, Sách Đệ Nhị Luật, Sách Gio-suê, ...

Dẫn Nhập 1... Dẫn Nhập 2
Sách Sáng Thế Kư, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... 39... 40... 41... 42... 43... 44... 45... 46... 47... 48... 49... 50
Sách Xuất Hành, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... 39... 40
Sách Lêvi, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27
Sách Dân Số, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36
Sách Đệ Nhị Luật, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34
Sách Gio-suê, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24
Sách Bà Rút, chương#:...1… 2... 3... 4
Sách Thủ Lănh, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21
Sách Sa-mu-en 1, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24… 25… 26… 27… 28… 29… 30… 31
Sách Sa-mu-en 2, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24
Sách Các Vua 1, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22
Sách Các Vua 2, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25
Sách Biên Niên Sử 1, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29
Sách Biên Niên Sử 2, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36
Sách Étra, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10
Sách Nơ-khe-mi-a, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13
Sách Tôbia, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14
Thánh Vịnh, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... 39... 40... 41... 42... 43... 44... 45... 46... 47... 48... 49... 50... 51... 52... 53... 54... 55... 56... 57... 58... 59... 60... 61... 62... 63... 64... 65... 66... 67... 68... 69... 70... 71... 72... 73... 74... 75... 76... 77... 78... 79... 80... 81... 82... 83... 84... 85... 86... 87... 88... 89... 90... 91... 92... 93... 94... 95... 96... 97... 98... 99... 100... 101... 102... 103... 104... 105... 106... 107... 108... 109... 110... 111... 112... 113... 114... 115... 116... 117... 118... 119... 120... 121... 122... 123... 124... 125... 126... 127... 128... 129... 130... 131... 132... 133... 134... 135... 136... 137... 138... 139... 140... 141... 142... 143... 144... 145... 146... 147... 148... 149... 150
Sách Châm Ngôn, Chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31
Sách Giảng Viên, Chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12
Sách Diễm Ca, Chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8
Sách Khôn Ngoan, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19
Sách Huấn Ca, chương#:...1… 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... 39... 40… 41... 42... 43... 44... 45... 46... 47... 48... 49... 50
===== Xin Nghe Tiếp Phần 2 =====